För ett fungerande brandskydd på arbetsplatsen behöver samtliga medarbetare få grundläggande brandskyddsutbildning. Brandlarm och släckare måste också fungera.

Enligt svensk lag har den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet det huvudsakliga ansvaret för brandskyddet i byggnaden (Se Lag om skydd mot olyckor, LSO 2003:778). För den som har en större fastighet kan det därför vara bra att ta hjälp för att se till att det finns ett fullgott brandskydd. Det kan vara allt från grundläggande brandskyddsutbildning för medarbetare, till att se över att lagen följs.

Det är viktigt att det finns brandvarnare och brandsläckare på rätt ställen i lokalen. Beroende på byggnadens storlek, utformning samt typ av verksamhet kanske även sprinkler behövs. Såväl brandlarm som sprinkler måste ses över och kontrolleras flera gånger varje år. Även detta kan man ta hjälp med.

När det gäller brandskyddsutbildning finns det flera olika typer av utbildningar. Samtliga medarbetare bör återkommande få åtminstone en grundläggande utbildning. Här ingår till exempel kunskap om och träning i att upptäcka och larma vid händelse av brand. Vidare tränas utrymning och användning av brandsläckare.

Brandskyddsutbildning och översyn av brandskydd

Många företag och arbetsplatser med en stor mängd anställda utser ett eller flera brandskyddsombud. Dessa står sedan för brandskyddsutbildning av övriga medarbetare. Åtminstone årligen bör anställda genomgå en brandskyddsutbildning. Brandskyddsombudet har också ofta ansvar för att se till att brandskyddet på arbetsplatsen fungerar som det ska.

Dessa brandskyddsombud eller brandskyddskontrollanter behöver regelbundet få utbildning och möjlighet att repetera sina kunskaper. För detta finns särskilda brandskyddsutbildningar. Det finns flera olika driftbolag och utbildningsföretag som håller i den typen av utbildningar. Utbildningen kan ske på arbetsplatsen eller hos den som ansvarar för utbildningen.

Dessa företag erbjuder också översyn av brandskydd, brandlarm och sprinklersystem. De erbjuder rådgivning kring hur brandskyddet kan förbättras och kontrollerar att gällande lagstiftning när det gäller brandskydd följs.